Douce France - Verhuur van vakantiehuisjes in Zuid Frankrijk ( Ardeche )

Algemene Voorwaarden

Douce France bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen de opdrachtgever (huurder) en de verhuurder ten aanzien van huizen en appartementen in Zuid-Frankrijk.

1.      DEFINITIES

Verhuurder: de eigenaar van het gehuurde huis/appartement al dan niet vertegenwoordigd door een makelaar of andere tussenpersoon.

Opdrachtgever: de persoon/personen die via bemiddeling van Douce France een huurcontract afsluit met de verhuurder voor een bepaalde periode (huurder).

2.      TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN OPDRACHTGEVER EN VERHUURDER

  1. In elke brochure van Douce France, welke brochure op aanvraag wordt toegezonden, bevindt zich een boekingsformulier. Nadat de opdrachtgever het boekingsformulier aan Douce France, ingevuld en voorzien van een handtekening, heeft toegestuurd, neemt Douce France contact op met de verhuurder van het door de opdrachtgever op het boekingsformulier vermelde huis.
  2. Indien het betreffende huis nog niet, gedurende de door de opdrachtgever op het boekingsformulier vermelde periode, verhuurd is, wordt door Douce France aan opdrachtgever de overeenkomst toegezonden waaruit blijkt dat de verhuurder zich bereid verklaart het op het boekingsformulier vermelde huis aan opdrachtgever te verhuren.
  3. De opdrachtgever dient de overeenkomst na ondertekening aan Douce France te retourneren.
   Douce France zorgt voor ondertekening door de verhuurder. Een kopie van de overeenkomst, voorzien van de handtekening van de verhuurder, en afgegeven aan de opdrachtgever, geldt als bevestiging van de totstandkoming van de huurovereenkomst met de verhuurder.
  4. De inhoud van deze overeenkomst wordt bepaald door de door Douce France gepubliceerde brochure.

3.      BETALING

  1. Aanbetaling en restantbetaling
   1. Aanbetaling:
    Op de huursom dient de opdrachtgever in Nederland binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur een aanbetaling in Euros te voldoen op DOUCE FRANCE giro- of bankrekening. Deze aanbetaling bestaat uit:
    - 50% van de huursom
    - administratiekosten ( 20,-)
    - premie annuleringskosten- en eventuele reisverzekering
   2. Restantbetaling:
    Het restantbedrag, zijnde 50% van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan.
    Bij aanmelding binnen 6 weken vr de dag van vertrek dient terstond de volledige huursom plus kosten te worden voldaan.
  2. Annuleringskostenverzekering
   Door Douce France worden aan opdrachtgever de kosten van een annuleringskostenverzekering in rekening gebracht. De premie voor de annuleringskostenverzekering bedraagt, behoudens wijziging door de verzekeringsmaatschappij, 6% van de huursom vermeerderd met 7% assurantiebelasting over de premie.
  3. Toeristenbelasting
   Tevens dient de opdrachtgever aan verhuurder de toeristenbelasting te voldoen.
  4. Waarborgsom
   Verhuurder kan van opdrachtgever verlangen dat hij een waarborgsom betaalt. Deze waarborgsom wordt door de verhuurder of agent bewaard en in het algemeen bij vertrek aan u teruggegeven, onder aftrek van de eventuele bijkomende kosten, door u veroorzaakte schade of extra noodzakelijke schoonmaakkosten. Voor uw vertrek mag de verhuurder uw vakantieverblijf controleren. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen verhuurder en opdrachtgever. Douce France kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele geschillen.

4.      ANNULERINGSKOSTENVERZEKERING

  1. Mocht opdrachtgever geen prijs stellen op de door Douce France verzorgde annuleringskostenverzekering dan dient opdrachtgever dit op het boekingsformulier te vermelden.
  2. Annuleringen dienen schriftelijk na voorafgaande telefonische melding aan Douce France te worden doorgegeven.
  3. De schadevergoedingsregeling is van toepassing volgens de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.


Indien opdrachtgever moet annuleren door bijzondere omstandigheden, welke omstandigheden niet worden gedekt door de door opdrachtgever via Douce France afgesloten annuleringskostenverzekering, is de opdrachtgever het navolgende verschuldigd:

4.     Bij annulering binnen 7 dagen na de reserveringsopdracht: Administratiekosten

5.     Bij annulering na 7 dagen na de reserveringsopdracht tot 8 weken voor de aanvang van de huurperiode: 30% van de huursom

6.     Bij annulering binnen 8 weken tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom

7.     Bij annulering binnen 6 weken tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom

8.     Bij annulering binnen 4 weken tot de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom

9.     Administratiekosten en de premie annuleringskostenverzekering worden niet gerestitueerd.

5.      ANNULERING DOOR DE VERHUURDER

Indien de verhuurder door omstandigheden gedwongen is tot annulering van de gehuurde woning, verplicht Douce France zich tot onmiddellijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever.

Douce France zal indien mogelijk een alternatief aanbieden.

Mocht de opdrachtgever geen gebruik willen maken van dit alternatief dan zal Douce France het reeds door opdrachtgever betaalde bedrag terugstorten. De aanspraak van de opdrachtgever beperkt zich tot de terugvordering van het reeds door hem betaalde bedrag. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade.

6.      ANNULERING DOOR DOUCE FRANCE

a.      Indien Douce France door omstandigheden gedwongen is tot annulering van de gehuurde woning, verplicht Douce France zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Douce France zal indien mogelijk een alternatief aanbieden.
Mocht de opdrachtgever geen gebruik willen maken van dit alternatief dan zal Douce France het reeds door opdrachtgever betaalde bedrag terugstorten. De aanspraak van de opdrachtgever beperkt zich tot de terugvordering van het reeds door hem betaalde bedrag.

b.     Opdrachtgever heeft bij annulering door Douce France binnen 8 dagen voor aanvang van de huurperiode recht op een schadevergoeding van 50,- per gehuurde vakantiewoning.

c.      Uitgesloten van punt 6b zijn reserveringen binnen 4 weken voor vertrekdatum.

7.      AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

Tijdens de overeengekomen huurperiode is de opdrachtgever altijd en volledig aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de woning en wat daartoe behoort, door hemzelf, medereizenden en/of derden.

8.      AANSPRAKELIJKHEID VAN DOUCE FRANCE

a.      Douce France aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan of door de opdrachtgever tijdens de huurperiode.

b.     Douce France bemiddelt uitsluitend tussen opdrachtgever en verhuurder en is als zodanig niet aansprakelijk voor daden van n van beiden of voor de gevolgen die uit deze daden voortvloeien.

c.      Mogelijke fouten en onjuistheden in de brochure of op de website binden Douce France niet.

9.      KLACHTEN

Indien de opdrachtgever een gerechtvaardigde klacht heeft, dient hij deze ter plaatse aan de verhuurder kenbaar te maken.Mocht het niet mogelijk zijn de klacht ter plaatse in te dienen dan dient de opdrachtgever direct contact op te nemen met Douce France vanuit zijn vakantiebestemming. De verhuurder en Douce France zullen, indien mogelijk, proberen de klacht tot tevredenheid van opdrachtgever op te lossen. Vroegtijdig vertrek zonder dat Douce France tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat Douce France daarmee heeft ingestemd, geeft de opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.